Service

บริษัท นีโอ คอนเดค จำกัด

บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ รวมไปถึงการรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปาและระบบปรับอากาศที่สมบูรณ์แบบ ที่ได้คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

ระบบไฟฟ้า

ระบบจ่ายไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบรางเดินสายไฟ และระบบควบคุมไฟฟ้าต่าง ๆ

ระบบประปา

การติดตั้งและวางระบบท่อ ระบบประปาสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบบำบัดน้ำ ระบบสาธารณูปโภค

ระบบปรับอากาศ

รับติดตั้งระบบปรับอากาศตั้งแต่ที่พักอาศัยขนาดเล็กไปจนถึง อาคารขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบห้องคลีนรูม

PROJECT ARCHIVE

150

Electrical

250

Airconditioning

210

Plumbing

FULL SERVICE CONTRACTOR

การออกแบบทางวิศวกรรม

เข้าใจถึงความต้องการ ข้อจำกัด และข้อกำหนดการใช้งานของระบบ เพื่อให้ทุกโครงการเป็นไปตามมาตรฐานและตอบโจทย์การใช้งานสูงสุด

การบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง

ให้ทุกโครงการสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยทีมงานบริหารโครงการที่มากด้วยประสบการณ์และทีมวิศวกรคุณภาพควบคุมทุกขั้นตอน

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และรับเหมาก่อสร้างและติดตั้งระบบ

วัสดุอุปกรณ์คุณภาพดีพร้อมทีมช่างผู้มีประสบการณ์ช่วยให้ทุกโครงการมีคุณภาพและสามารถส่งมอบงานได้ตรงตามเวลาที่กำหนด

การซ่อมบำรุงและปรับปรุงระบบอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ขยายขีดความสามารถและปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งาน โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง

การให้การบริการช่วงก่อนการก่อสร้าง

1. การกำหนดเป้าหมาย และนโยบายของโครงการ

2. การให้ความเห็นในช่วงการออกแบบร่วมกับผู้ออกแบบ
3. จัดทำงบประมาณของโครงการ ตามแบบที่เตรียมการก่อสร้าง
4. การตรวจสอบแบบก่อสร้าง เพื่อลดข้อขัดแย้งในแบบ
5. การจัดประกวดราคา เพื่อจัดหาผู้รับจ้าง

 • จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง
 • ร่วมเสนอรายชื่อผู้รับจ้าง เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีคุณภาพ
 • ประสานงานผู้ออกแบบเพื่อชี้แจงและตอบคำถามข้อสงสัยในแบบ
 • วิเคราะห์ราคางานก่อสร้างของผู้เสนอราคา
 • วิเคราะห์การเสนอด้านเทคนิค
 • สรุปการเสนอราคาของผู้เสนอราคา พร้อมราคากลาง
 • จัดให้มีการต่อรองราคางานก่อสร้าง และเงื่อนไขสำหรับงานก่อสร้าง
 • เตรียมรายการ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ที่โครงการจัดซื้อ
 • จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
 • ให้คำปรึกษา การประกันภัยงานก่อสร้าง (Construction All Risk)

การให้บริการระหว่างการก่อสร้าง

1. การกำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง

 • ประสานงานการส่งมอบพื้นที่
 • กำหนดขอบเขตหน้าที่ของทุกฝ่ายภายในหน่วยงาน
 • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง
 • รายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง
 • เสนอแนะ ปรับปรุง วิธีการก่อสร้างเพื่อประโยชน์สูงสุด
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คำปรึกษาในการแก้ไขงาน
 • ประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถของผู้รับจ้าง
 • ประสานงานในส่วนวัสดุที่จัดหาโดยเจ้าของโครงการ
 • ประเมินผลงาน ประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถของผู้รับจ้าง
 • ประสานงานการขออนุญาตหน่วยงานราชการ
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินงวดค่างานก่อสร้าง
 • กำหนดขั้นตอนในการส่งมอบงานก่อสร้าง
 • จัดให้มีการทดสอบอุปกรณ์หลังติดตั้งแล้วเสร็จ
 • จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ
 • ตรวจสอบ As-Built Drawing งานที่ก่อสร้างทั้งหมด
 • จัดทำแผนการส่งมอบงานให้ทางโครงการ

2. การควบคุมคุณภาพ

 • ตรวจสอบ Material, Shop Drawing และ Method Statement
 • กำกับการทดสอบวัสดุต่างๆ
 • สั่งหยุดการทำงานเมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง หรือการก่อสร้างไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการกระทำที่ผิดกฎหมาย และข้อกำหนดของราชการ
 • ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
 • ตรวจสอบและ Reject งาน หรือวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามสัญญา
 • สั่งแก้ไข หรือซ่อมแซม งานที่ไม่ได้คุณภาพ
 • การตรวจสอบงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรายการประกอบ

3. การควบคุมเวลา

 • ตรวจสอบแผนงานหลัก จุดตรวจสอบ
 • ตรวจสอบการทำงานก่อสร้างของผู้รับจ้างแต่ละช่วงเวลา
 • ตรวจสอบติดตามแผนการจัดกำลังคนของผู้รับจ้าง
 • ติดตามแผนการจัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร
 • ติดตามแผนงานการนำวัสดุที่เจ้าของจัดซื้อเข้าในหน่วยงาน

4. การควบคุมงบประมาณ

 • จัดทำแผนการจ่ายเงินของโครงการ
 • ประเมินราคางานก่อสร้างเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
 • ตรวจสอบเอกสารงานเปลี่ยนแปลงของผู้รับจ้าง
 • เสนอแนะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานก่อสร้าง เพื่อปรับลดงบประมาณ
 • จัดให้มีการประชุม พร้อมจัดเตรียมเอกสารการประชุม

การให้บริการประสานงานหลังการส่งมอบงาน

 • ตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงาน หนังสือรับประกันผลงาน
 • ประสานงานเพื่อตรวจสอบตามระยะเวลารับประกันผลงาน 6,12 เดือน
 • จัดส่งคู่มือการใช้งาน และการเข้าบำรุงรักษาตามระยะเวลา
 • ติดตามตรวจสอบการซ่อมบำรุงรักษา
 • การคืนเงินประกันผลงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02 516 3628